تبیین و ارائه مدل بهینه روابط بین فیلم توریسم و توسعه گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای سولقان، استان تهران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشگاه یزد.

4 دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری فیلم یا فیلم توریسم، شاخه‌ای از گردشگری محسوب می‌شود که نقش مهمی در جذب گردشگران برای بازدید از مقصدهای گردشگری و توسعه آنها داشته و گردشگری نیز در ترویج و تبلیغ این فیلم‌ها، تاثیرات متقابل دارد. روستای سولقان در دهستان کن و سولقان و امازاده نوربخش داخل روستا، لوکیشن فیلم‌برداری بخشی از سریال مسافری از هند بوده است. بر این مبنا، چالش اصلی پژوهش، تاثیرات و پیامدهای این فیلم بر توسعه روستایی و روند جذب گردشگران و تاثیرات گردشگری بر این فیلم است تا بر این اساس، مدل مطلوبی برای تبیین روابط فیلم توریسم با گردشگری روستایی ارائه شود و هدف اصلی این پژوهش نیز بر همین مبنا، پایه‌ریزی شده است. برای این منظور از طریق تهیه پرسشنامه و انجام مصاحبه با نمونه آماری پژوهش شامل مردم و 267 گردشگر ورودی ، داده‌های لازم گرداوری شده است .نتایج تحلیل‌های کیفی و کمی نشان می‌دهد. همچنین تاثیرات این فیلم بر شناخت روستا، تا حدی قابل قبول اما در زمینه توسعه گردشگری، نفش چندانی ایفا نکرده و تاثیرات متقابل بین فیلم توریسم و توسعه روستایی مشاهده نشده است. در نهایت مدل بهینه توسعه فیلم توریسم در مناطق روستایی با تاکید بر روستای سولقان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


امین بیدختی، علی اکبر؛ نظری، ماشاالله (1388)؛ نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری، مجله چشم انداز مدیریت، شماره 32، 68-49.

آزادوار، مسعود (1394). بررسی اثرات گردشگری فیلم بر روی تصویر ادراک شده و انگیزه سفر گردشگران مطالعه موردی: آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد گردشگری، دانشگاه سمنان، به راهنمایی دکتر محمد نجارزاده

جاوید، مجید؛ اسدی، حسن (1396). نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی، پژوهشنامه فیزیولوژی و مدیریت ورزش، دوره 9، شماره 4، 29-29-49.
جعفری، محمدامین (1393). تاثیر فیلم‌های سینمایی بر تصویر مقصد گردشگری، مورد مطالعه: فیلم «خسته نباشید»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، به راهنمایی دکتر حمید ضرغام بروجنی
سپاسگزار شهری، ملیحه؛ (1387) بررسی میزان و نحوه استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه‌ها، مجله پژوهش‌های ارتباطی، دوره 15، شماره53، 177-143.
شعبانی، محمدعلی (1393). فیلم توریسم و قابلیت‌های آن در معرفی سرزمین ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد سینما، دانشگاه هنر، به راهنمایی دکتر سید محسن هاشمی
صالح دوست، مهسا؛ تاج‌زاده نمین، ابوالفضل (1394). اولویت‌بندی فعالیت‌های بازاریابی گردشگری فیلم، فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه گردشگری، دوره 4، شماره 15، 208-189.
قاسمی، حمید؛ مظفری، سید امیر احمد؛ امیر‌تاش، علی‌محمد (1386). توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران، مجله پژوهش در علوم ورزشی، شماره17، 148-131.
کروبی، مهدی؛ محمدیان، مجتبی (1386). سنجش دیدگاه گردشگران در مورد اثرگذاری رسانه‌های تبلیغی در دفاتر خدمات مسافرتی، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره 45: 92-63.
میرآبادی، مصطفی؛ گل‌زاده، ملیحه؛ کریمی، احمد (1398). ارزیابی و نقش عملکرد رسانه‌ها بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذرایجان شرقی، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 9، شماره پیاپی 34: 80-65.
هنرور، افشار؛ غفوری، فرزاد؛ فرزان، فرزام و شریفیان، اسماعیل (1386)، عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران، فصل‌نامه المپیک، سال پانزدهم، شماره 4،-44-31.
Belch, G. & Belch, M. (1998). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, International Edition, McGraw Hill, Boston, 4th edition.
Beeton, S. (2010). the advance of film tourism, tourism and Hospitality Planning & Development, 7 (1):1-6 
Beeton, S. (2004). Rural tourism in Australia: Has the gaze altered? Tracking rural images through film and tourism promotion. International Journal of Travel Research: Special Issue on Rural Tourism, 6: 125–135.
Croy, W.G. & Walker, R.D. (2001). Tourism and film: Issues for strategic regional development. In M. Mitchell and I. Kirkpatrick (eds) New Dimensions in Managing Rural Tourism and Leisure. Conference proceedings, CD-ROM.
Jet (1995). African village says it did not profit from Alex haley’s root. Jet, 87 (22): 26-27
Gunesch, K. (2017). Film and Tourism: Attracting Travelers with Moving Images, Traveling to Destinations Experienced on the Screen, Types of Media and Travelers, and the Web of their Mutual Relationships and Effects, RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies ISBN: 978-605-307-685-8 4th Multidisciplinary Conference, Prague, Czechia, 29-30 June, 2017
Gjorgievski, M. & Trpkova, S. M. (2012). Movie induced tourism: a new tourism phenomenon, UTMS Journal of Economics, 3 (1): 97-104
Im, H., Chon, K.S., Peters, M. and Weiermair, K. (1999). Movie-Induced Tourism: The Case of the Movie ‘Sound of Music’. Proceedings of the First Pan-American Conference: Education, Investment and Sustainability, Panama City, May.
Neale, S. (1994). Tom Kershaw: Everybody knows his name, Boston Business Journal, 14 (22): 18
Riley, R. & Van Doren, C.S. (1992). Movies as tourism promotion:A‘pull’ factor in a ‘push’ location, Tourism Management, 16: 267–274.
Riley, R. & Baker, D., & Van Doren, C. (1998). Movie induced tourism. Annals of Tourism Research, 25 (4): 919–935.
Skinner, J. (2019). Film-Induced Tourism, Tourism Management,  72: 415-41
Teng, H. & Chen, C. (2020). Enhancing celebrity fan-destination relationship in film-induced tourism: The effect of authenticity, Tourism Management Perspectives, Volume 33, 100605