تحلیل توان های گردشگری کشاورزی نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش دینور، شهرستان صحنه)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی- دانشگاه رازی

چکیده

گردشگری کشاورزی یکی از اشکال گردشگری روستایی است که در گروه گردشگری خاص یا جایگزین قرار می گیرد. امروزه گردشگری کشاورزی در جهان به عنوان راهبردی برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و زیستی روستاها تلقی می گردد. جامعه آماری این تحقیق شامل 17 روستای بخش دینور بخش دینور با 1260 خانوار بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه این جامعه 290 نفر به دست آمده است و برای گردشگران ورودی به روستاها، از روش نمونه‌گیری جامعه نامعلوم استفاده‌ شده است؛ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد،عوامل محیطی و طبیعی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه این توان را دارند که گردشگری کشاورزی را در منطقه توسعه بدهند. همچنین بر اساس یافته های بدست آمده مولفه تمایل به اقامت شبانه در صورت وجود اقامتگاه در مزارع، کمترین رتبه و مولفه تمایل به خرید گیاهان دارویی از بخش دینور و شهر صحنه بیشترین رتبه یعنی بیشترین ظرفیت را برای توسعه گردشگری کشاورزی بخش دینور از دیدگاه گردشگران دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


امیری، صبا ، احسانی فر، تهمینه، ، نادری، نادر و فرحناز رستمی (1395) ، ارائه یک مدل مفهومی به منظور بررسی تأثیر گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 3(1)15-1.
بردی آنامرادنژاد، رحیم، مهناز حسینی سیاه گلی، زینب شعبانی کوشالشاهی( 1393 ).گردشگری کشاورزی رویکردی برای توسعة منطقه ای(مطالعة موردی: روستاهای شهرستان سوادکوه) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران. تهران.
جوان، جعفر. سقایی، مهدی، (1383)، کشاورزی و گردشگری رهیافتی برای کسب درآمد مازاد، نشریه علوم جغرافیایی،3(3) 123-145.
حیدری، زهرا و مطیعی لنگرودی، سید حسن(1391)، تبیین قابلیت های گردشگری کشاورزی بر اساس دیدگاه گردشگران، مجله یبرنامه ریزیوتوسعهگردشگری،1(1)35-30.
حیدری، زهرا، بدری، سیدعلی، سلمانی، محمد(1395)،نگرش جامعه محلی نسبت به مخاطرات ادراک شده توسعه گردشگری کشاورزی مطالعه موردی شهرستان تنکابن، مجله یبرنامه ریزیوتوسعهگردشگری،5(18)32-8.
حیدری، زهرا، رضوانی، محمدرضا، بدری، سیدعلی(1395)، تحلیل عوامل موثر بر مشارکت اجتماع محلی در برنامه ریزی توسعه گردشگری کشاورزی مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن، مجله آمایش جغرافیایی فضا، 6(21)،26-13.
رضوانی، محمدرضا، بیات، ناصر(1393)،تحلیل جایگاه گردشگری روستایی در برنام ههای کلان توسع هی کشور(با تأکید بر برنامه های پنجساله ی توسعه ی ملی)، مجله یبرنامه ریزیوتوسعهگردشگری،3(9)،30-11.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، مهدوی، داود، پورطاهری، مهدی (1389)، فرایند بومی سازی شاخص های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران، فصلنامه پژوهش های روستایی، 4(2)،41-1.
صالحی فرد، محمد(1390)، گردشگری روستایی، مبانی برنامه ریزی و طرح های ساختاری، چاپ اول، تهران، انتشارات کتیبه.
علیقلی زاده فیروزجایی،ناصر(1398)،اثرات توسعه گردشگری روستایی بر بخش کشاورزی مطالعه موردی: روستاهای جلگه ای دهستان میان بند شهرستان نور، مجله ی برنامه ریزی توسعه گردشگری، 8(3)،124-111.
عنابستانی، علی اکبر، مظفری، زهرا(1397)،تبیین عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی )مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری دهستان فضل شهرستان نیشابور)، مجله یبرنامه ریزیوتوسعهگردشگری،7(24)145-123.
فخیم زاده، حمید، و خطیبی، محمد رضا (1395)، آگروتوریسم، افقی نو در توسعه گردشگری کشاورزی،چاپ اول، تهران،انتشارات  گیوا.
محمودی چناری، حبیب، مطیعی لنگرودی، سیدحسن، فرجی سبکبار، حسنعلی، قدیری معصوم، مجتبی، یاسوری، مجید(1398)، سنجش ظرفیت های محیط روستاهای شهرستان ماسال برای توسعه گردشگری کشاورزی، فصلنامه پژوهش های روستایی،10(4)،613-596.
محمودی، مریم،چیذری، محمد، کلانتری، خلیل، رکن ادلین افتخاری، عبدالرضا،خداوردی زاده، محمد(1392)، برآورد میزان تمایل به پرداخت  گردشگران برای خدمات گردشگری مزرعه ای در استان های حاشیه ای دریای خزر، مجله یبرنامه ریزیو توسعهگردشگری،2(6)29-11.
مرکزآمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن،(1395)، سالنامه سرشماری و فرهنگ آبادی های شهرستان صحنه، استان کرمانشاه.
مشهور خواجه، نادره؛ سانلی اشراقی؛ محمدحسین قاسمی(1392)، بررسی پتانسیل های گردشگری کشاورزی در استان مازندران موردی: سنت های فرهنگی –کشاورزی استان مازندران)، اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار. همدان.
نوروزی، اصغر، فتحی، عفت(1396)، ارزیابی توانمندی های توسعه گردشگری و تعیین میزان پذیرش آن در جامعه هدف(کشاورزان و گردشگران) در شهرستان لنجان،  فصلنامه جغرافیا و توسعه، 2(51)،260-241.
ورمزیاری، حجت،(1392)، طراحی الگوی توسعه گردشگری پایدارکشاورزی در ایران، رساله دکتری ، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.
ورمزیاری،حجت، رحیمی، علیرضا، بابائی، محسن(1396)،تحلیل فعالیت ها و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی؛ مطالعه موردی گردشگران الموت شرقی، مجله یبرنامه ریزیوتوسعهگردشگری،6(21)95-77.
Artuger, S., & Kendir, H. (2013). Agritourist motivations: The case of Turkey. International Journal of Business and Management, 8(21). doi: 10.5539/ijbm.v8n21p63.
Balezentis, T. Krisciukaitiene, I. balezentis, A. Garland, R(2012),Rural tourism development in lithuania (2003-2010)-A quantitative analysist tourism management perspectives 2-3,pp.1-6.
Balezentis, tomas, Irena Krisciukaitiene alvydas balezentis, RonGarland,(2012), Rural tourism development in lithuania (2003-2010)-A quantitative analysist tourism management perspectives ,2(3), 1-6.
Barbieri, C., & Mshenga, P. M., (2008), The role of the firm and ownercharacteristicson the performance of agritourism farms. Sociologia Ruralis, 48, 166–183.
Barbieri,C and Patience M. Mshenga (2008 )The Authors. Journal Compilation, European Society for Rural Sociology. Published by Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK  Sociologia  Ruralis,48(2).
Borlikar R.R.Y.Venkatrao, (2015). Theory of Agritourism and its Practice in india Zenith. International Journal of Multidisciplinary Research, ISSN 2231-5780 Vol.5 (8), AUGUST (2015),pp. 33-41.
Briedenhann, Jenny and Eugenia Wickens, (2004), Tourism Routes as a Tool for the Economic Development of Rural areas—vibrant hope or impossible dream, Tourism management 25  (1), 71-79.
Che, Deborah, Veeck,, Ann, Veeck, Gregory, (2005). Sustaining production and strengthening the agritourism product: Linkages among Michigan agritourism destinations, Agriculture andHuman Values, Volume 22, Issue 2, PP: 225-234.
Fleischer, A. and Tchetchik, A. (2005). Does rural tourism benefit from agriculture?’, Tourism Management, Vol 26, No 4, pp493–501.
Gard, Nancy, Gehee, Mc (2007). An Agritourism Systems Model: A Weberian Perspective, Journalof Sustainable Tourism, Volume 15, Issue 2, PP: 111-124.
Lopez, E.D. Garcia, F. C. (2006). Agrotourism, Sustainable Tourism and Ultraperipheral Areas: The case of Canary Islands. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultura 4: 85 -97.
Lopez, ED, Garsin,F.c (2006), agorotourism, sustainable tourism and ultraperipheral area : the case of canary islands, pasos revista de tourismoy patrimonio cultura 4(1),85-99.
Lupi,C. Giaccio, V. Mastronardi,L. Giannelli,A. Scardera, A. (2017). Exploring the features of agritourism and its contributionto ruraldevelopment in Italy, Land Use Policy 64 (2017) 383–390.
Lupi,C. Giaccio, V. Mastronardi,L. Giannelli,A. Scardera, A. (2017). Exploring the features of agritourism and its contributionto ruraldevelopment in Italy, Land Use Policy 64 (2017) 383–390.
Naidu Karri.G. (2016). Scope of Agritourism in India” (Withreference to development, challenges, Extension & AdvisoryServices) Submitted in partial fulfilment of the requirments for the Post Graduate Diploma in Management Agriculture) Under the guidance of: Dr. S.K.Soam ,Principal Scientist, Head, ICM Division, NAARM & Dr. Rasheed Sulaiman V Director, CRISP ICAR- National Academy of AgriculturalResearch Management Rajendranagar, Hyderabad.
Rilla, EL, (2011), Tourism and Agricultur Viablity:case studies from the Agricultur: new geographies of Consumption,  production, and rural restructionnew yorkNYrutledge.
Schaneman, Angela.(Accessed in 2010).Nebraska’s Guid to Agritourism& Ecotourism Delelopment. The Nebraska Departmentof economic.
Schumann,paul L(.2010), A moval princeples frome work for huma resorce managmant ethies, human resource managmant review .
Singh Bagi , Faqir and Richard J. Reeder, (2012). Factors Affecting Farmer Participation in Agritourism, Volume 41, Issue 2August 2012 , pp. 189-199.
Su, B. (2011). Rural Tourism in China. Tourism Management, 32\ (6): 1438–1441.
Tew, Christine, Barbieri, Carla (2012). TourismManagement,Volume 33, PP: 215–224.
Valdivia, C., and Barbieri, C. (2014). Agritourism as a sustainable adaptation strategy to climate change in the Andean Altiplano. Tourism Management Perspectives, 11: 18-25.