مدل‌سازی اثرات کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دنا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 عضو هیئت علمی

3 دانشگاه بهشتی

چکیده

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است ‌‌که به ‌روش پیمایشی انجام‌گرفته است. جامعه‌‌ آماری این تحقیق گردشگران منطقه موردمطالعه می‌باشند. جهت تعیین تعداد نمونه تحقیق با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه آماری، تعداد نمونه لازم 385 پرسشنامه به دست آمد. همچنین به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون آماری تحلیل عاملی، T تک نمونه‌ای و از معادلات ساختاری در محیط نرم‌افزار Amos Graphics استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با استفاده از آزمون تحلیل عاملی به‌منظور ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری هفت عوامل عملکردی ساختاری، پویایی محیط، جاذبه‌های گردشگری، پویایی بصری، محیط اجتماعی بافت و شبکه ارتباطی و زیست‌محیطی به‌عنوان عوامل مؤثر کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی موردمطالعه شناسایی شدند؛ همچنین نتایج آزمونT تک نمونه‌ای، برای محاسبه نمره نهایی میزان رضایتمندی از کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری، با مقدار (28/2) در وضعیت نامطلوب و غیرقابل‌قبول بوده است. همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری مرتبه دوم نشان داد که عامل عملکردی – ساختاری با 80 درصد دارای بیشترین بار عاملی هست و نتایج نهایی مدل معادلات ساختاری نشان می‌دهد که کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری تأثیر ناچیزی با ضریب 14/0 بر رضایتمندی گردشگران دارند و در بین عامل‌های پنهان کیفیت محیطی عامل جاذبه‌های گردشگری با 83/0 بیشترین نقش را داشته است.

کلیدواژه‌ها


اکبری، منا، هاشم زاده ژاله (1395)، عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران عرب شهرستان کلاردشت، نشریه میراث و گردشگری، شماره 2، صص 77-57.
اکبریان رونیزی، سعید رضا، شیخ بیگلو، رعنا (1394)، سنجش کیفیت محیط روستاهای گردشگری. مطالعه موردی: بخش آسارا، شهرستان کرج. مجله پژوهش‌های روستایی، دوره 6، شماره 2، صص 457-433.
پور جعفر، محمدرضا، تقوایی، علی‌اکبر، صادقی، علی‌رضا (1388)، خوانش تأثیر سازمان‌دهی محورهای بصری بر ارتقاء کیفیت محیط فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی: خیابان آزادی تهران). دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 24. صص 80-65.
جعفری مهرآبادی، مریم، امامی، فاطمه، سجودی، مریم (1395) بررسی مولفه­های سرمایه اجتماعی موثر بر رضایتمندی گردشگران مطالعه موردی: شهر ماسوله، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال پنجم، شماره 18،صص 96-73.
جلالیان، حمید، نامداری، فریوش، پاشازاده، اصغر (1394)، اثرات گردشگری روستایی بر توسعه روستایی هجیج کرمانشاه، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا، شماره 36، صص 228-205.
حسام، مهدی (1396) ارزیابی رضایتمندی گردشگران از مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان فومن)، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه­های انسانی، شماره،41، صص 819-803.
حسام، مهدی، باغیانی، حمیدرضا، چراغی، مهدی (1396)، ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: محور قلعه رودخان)، مجله پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی روستایی، شماره 4، صص 2514-2322.
رحیم نیا فریبرز،قادری، فرشاد، اسلامی قاسم (1398)، بررسی تاثیر استراتژی‌های رفتاری بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان زن هتل‌های 4 و 5 ستاره شهر مشهد، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگی، دوره 8،شماره3،صص 15-3.
رضوانی، محمد رضا، فرجی سبکبار، حسنعلی، دربان آستانه، علیرضا، کریمی، سید هادی (1396). تحلیل نقش عوامل و شاخص‌های کیفیت محیطی موثر در برند سازی مقصد‌های گردشگری روستایی، مطالعه موردی: منطقه قومی- فرهنگی اورامانات- استان کردستان و کرمانشاه، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال ششم، شماره 23، صص 136-105.
رفیعیان، محسن، بمانیان، محمدرضا، رفیعیان، مجتبی (1390)، سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش، شماره 3، صص 19-38.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، قادری، اسماعیل (1383)، نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چارچوب­های نظری)، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 2، صص 23-41.
سجاسی قیداری، حمدالله (1393)، ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر کیفیت محیطی در مناطق روستایی. مطالعه موردی: شهرستان رامیان، دهستان فندرسک شمالی و جنوبی. مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی. شماره 57. صص 173-151.
سجاسی قیداری، حمدالله، صادقلو، طاهره (1395)، تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای گردشگری دهستان لواسان کوچک. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. سال 31، شماره 2. صص 49-32.
سجاسی قیداری، حمدالله، صادقلو، طاهری مهدوی، داوود (1393)، تبیین نقش کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری و روستایی در تقویت تصویر ذهنی گردشگران. مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری بخش رودبار قصران. مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا. دوره 19، شماره 2، صص 88-61.
کروبی، مهدی، ابراهیمی، مهدی، قاسم پور، فائزه (1393) بررسی رابطه میان رضایت مشتری و وفاداری در صنعت هتلداری مطالعه موردی: هتل­های 4 و5 ستاره شهر شیراز، فصلنامه گردشگری شهری، شماره1، صص 112-97.
محمودی، سمیه، رنجبریان، بهرام، فتحی، سعید (1394). شناسایی عوامل موثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال چهارم، شماره13، صص 92-72.
 مطیعی لنگرودی، سید حسن، فردوسی، سجاد، شاه محمدی، حمید رضا (1396) تبیین اثرات رضایتمندی گردشگران در بازاریابی گردشگری دریایی (مورد مطالعه: نواحی ساحلی استان گلستان)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه­ای شماره 26،صص 54-21.
Abooali, G; Irwana Omar, S; Mohamed, B; (2015), “The Importance and Performance of a destination attributes on senior tourists satisfaction”, international journal of Asian social science, year 5, volume 6: 355-368
Benesbordi, A. Moeinfard, M. R. and Mahmoudi, A. (2014). The relationship between tourists' constraints and their satisfaction in Tehran's ski resorts, Sport Management Review, 6(23), 147-162.
Blazeska, D, Milenkovski, A, and Gramatnikovski, Sa. (2015). The Quality of the Tourist Destinatination a Key Factor for Increasing their Attractiveness. UTMS Journal of Economics 6 (2): 341–353.
Butnaru, G.I. Stefanica, M. and Maxim, G.M. (2014), Alternative method of quality evaluation in tourism: Case study applied in tourist accommodation units, Procedia Economics and Finance, No. 15: 671 – 678.
Caruntu, A.L. and Ditoiu, M.C. (2014). The perceptions of hospitality services of a tourism destination, Procedia Social and Behavioral Sciences, 109, 231-235, DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.450.
Chen, C. F. & Chen, F. S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and b Prayag, G. & Ryan, C. (2012). Antecedents of tourists’ loyalty to Mauritius: The role and influence of destination image, place attachment, personal involvement, and satisfaction. Journal of Travel Research, 51(3), 342-356.
Chin, C.H. Lo, M.C. Songan, P. and Vikneswaran, N. (2014). Rural tourism destination competitiveness: A study on Annah Rais Longhouse Homestay, Sarawak, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 144: 35 – 44.
Di Betta, P, and Amenta, C. (2013). Environmental Quality and Entrepreneurial Activity in Rural Tourism in Italy. Journal of Management and Sustainability; Vol. 3, No. 1, pp. 33-44.
Djeri, L. Stamenković, P. Blešić, I. Milićević, S. & Ivkov, M. (2018). An importance-performance analysis of destination competitiveness factors: case of Jablanica district in Serbia. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), 811-826.
Dmitrović, T. Knežević Cvelbar, L. Kolar, T. Makovec Brenčič, M. Ograjenšek, I. & Žabkar, V. (2009). Conceptualizing tourist satisfaction at the destination level. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 3(2), 116-126.
Homburg, C., Koschate, N., & Hoyer, W. D. (2006). The role of cognition and affect in the formation of customer satisfaction: a dynamic perspective. Journal of Marketing, 70(3), 21-31.
Khuong, M. N. & Luan, P. D. (2015). Factors Affecting Tourists' Satisfaction towards Nam Cat Tien National Park, Vietnam-A Mediation Analysis of Perceived Value. International Journal of Innovation, Management and Technology, 6(4), 238.
Lansing, J. B. and R.W. Marans (1969). Evaluation of Neighborhood Quality. A IP Journal, 11: 195-199.
MacDonald, R. & Jolliffe, L. (2003). Cultural Rural Tourism: Evidence from Canada. Annals of Tourism Research, 30 (2), 307-32.
Moon, K.S. Kim, M. Ko, Y.J. Connaughton, D.P. and Lee, J.H. (2011). The influence of consumer’s event quality perception on destination image, Managing Service Quality, 21: 287–303.
Motiee Langroudi, S. H. Ferdowsi, S. & Shah Mohammadi, H. R. (2017).Explain the effects of tourists’ Satisfaction in nautical tourism marketing (Case Study: Coastal areas of Golestan province), Regional Planning, 7(26), 41-54.
Neal, J. D. & Gursoy, D. (2008). A multifaceted analysis of tourism satisfaction. Journal of Travel Research, 47(1), 53-62.
Opperman, M. “Rural Tourism in Southern Germany”, Annals of Tourism Research, Vol. 23, No. 1, 1998, p. 825.
Osman, Z. and Sentosa, I. 2013, Mediating Effect of Customer Satisfaction on Service Quality and Customer Loyalty Relationship in Malaysian Rural Tourism, International Journal of Economics and Management Studies, 2(1), PP. 25-37.
Osti, L. Disegna, M. & Brida, J. G. (2012). Repeat visits and intentions to revisit a sporting event and its nearby destinations. Journal of Vacation Marketing, 18(1), 31-42.
Pearce, B. & Mark, A. (1989). Tourist development (2 Ed). Longman. Singapore Publisher Ltd. pp. 32-57
Pereira, Helia concalves; salgueiro, Maria De Fatima & Rito, Paulo (2016) Online purchase determinants of loyalty: The mediating effect of satisfaction in tourism, Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 279-291.
Porteous, J.D. (1971). ”Design with People-the Quality of the Urban Environment”. Environmental and Behavior. No 3, 155–178
RIVM, (2002). In: Bouwman, A. van Kamp, I. van Poll, R. (Eds.), Report 630950 00x Workshopverslag Leefomgevingskwaliteit II. Verslag Workshop, 18 December 2001, in press.
Shonk, David J. (2006). Perceptions OF Service Quality, Satisfaction and THE Intent TO Return among Tourists Attending a Sporting Event. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University. The Ohio State University.
Song, H. Li, G. van der Veen, R. & Chen, J. L. (2011). Assessing mainland Chinese tourists' satisfaction with Hong Kong using tourist satisfaction index. International Journal of Tourism Research, 13(1), 82-96.
Sukiman, M.F; Irwana Omar, S; Muhibuddin, M; Yossof, I; Mahamad, B; (2013), “Tourisam Satisfaction as a key to destination survival in Pahang”, journal of social and behavioral science, volume 91: 78-87.
Skálová, E. Nair Peruthová, A. (2016), Quality in rural tourism services, Mendel University Brno, Faculty of B, Business and Economics, Marketing and Trade Department Zemědělská 1, 613 00, Brno, Czech Republic.
UNWTO. (2008). Climate change and tourism-Responding to global challenges. Madrid: United Nations World Tourism Organization.