طراحی چارچوب مدل کسب‌وکار پایدار اقامتگاه‌های بوم‌گردی با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت گردشگری از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران.

10.22080/jtpd.2022.21318.3526

چکیده

اقامتگاه‌های بوم‌گردی گونه‌ای از تأسیسات در صنعت گردشگری هستند که به سرعت در حال رشدند. این اقامتگاه‌ها تجاربی شخصی، اصیل و محلی را به میهمانان ارائه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مطالعه این اقامتگاه‌ها، مدل کسب‌وکار آنهاست که ارتباط مستقیمی با موفقیتشان دارد و ناکامی در طراحی مدل کسب‌وکار، شکست این اقامتگاه‌ها را رقم می‌زند. در این تحقیق، چارچوبی برای طراحی مدل‌های کسب‌وکار اقامتگاه‌های بوم‌گردی ارائه شده که همه جوانب کسب‌وکار آنها را پوشش می‌دهد و الزامات مربوط به توسعه پایدار را نیز پیش‌بینی میکند. برای طراحی چارچوب مدنظر، با استفاده از روش فراترکیب مؤلفه‌های چارچوب شناسایی و سپس برای ارزیابی مؤلفه‌ها، با دو گروه کانون شامل 9 نفر کارشناس مصاحبه شد. در نهایت 34 مؤلفه تأیید شد که ذیل 9 مضمون کلی‌تر شامل عوامل زمینه‌ای، جهان‌بینی، مدل داراییها، مدل عملیات، مدل مشارکت، مدل بازاریابی، مدل مالی، مدل اثرات و ارزش پیشنهادی دسته‌بندی شدند. چارچوب پیشنهادی این تحقیق، جامع و منعطف است و قابلیت تولید مدل‌های کسب‌وکار موفق در شرایط متفاوت را دارد. این چارچوب به مالکان و مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی کمک می‌کند تا ابعاد مختلف کسب‌وکار خود را در یک نگاه مشاهده و درک کرده و با ترکیب متنوع عناصر آن، مدل‌های کسب‌وکار پایدار منحصربفردی برای کسب‌وکارشان طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها


بروج، اشکان، (1391)، مطالعه تطبیقی اقامتگاه­های بوم­گردی مناطق بیابانی از منظر توسعه پایدار گردشگری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
حسام، مهدی، (1398)، شناسایی موانع تأسیس و توسعه اقامتگاه­های بوم­گردی در نواحی روستایی استان گیلان، مجله پژوهش­های روستایی، 10 (3)، 546-559.
حسینی، فاطمه، (1396)، چالش­ها و فرصت­های اقامتگاه­های بوم­گردی در کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گروه اقتصاد مدیریت پژوهش­های خبری. قابل دسترسی در https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/9/1947586_625.pdf
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، (12 دی 1398)، 2 هزار واحد اقامتگاه بوم­گردی در کشور فعال است، قابل دسترسی در: https://bit.ly/2PH53JC
ربانی، راضیه، (1397)، بررسی پتانسیل­های اقامتگاه­های بوم­گردی در توسعه گردشگری نسل سوم، مورد پژوهی: اقامتگاه­های بوم­گردی استان اصفهان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه هنر، دانشکده پژوهش­های عالی هنر و کارآفرینی.
رضوانی، محمدرضا، (1386)، توسعه گردشگری روستانی (با رویکرد گردشگری پایدار)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
شرقی، لیلا، رضایی، روح­الله، میرک­زاده، علی­اصغر، کرمی­دهکردی، اسماعیل، (1398)، طراحی مدل پایداری کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط کشاورزی در استان کرمانشاه، پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 12(2)، 24-11.
کلابی، امیرمحمد. (1399)، مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب­وکار، پژوهش­های مدیریت عمومی، 13(47)، 134-111.
 
Abioye, O.E, (2015), towards a sustainable business model for financial markets. Ph.D. Dissertation. UK, University of Manchester, Faculty of Humanities.
Alberts, B, (2011), Comparing business modelling methods: creating and applying a comparison framework for meta-business models, In: 14th twenty Student conference on IT. Enschede, the Netherlands.
Ayala, H. (1996). Resort ecotourism: a master plan for experience management. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 37(5), 54–61.
Barquet, A. P., Seidel, J., Seliger, G. & Kohl, H, (2016), Sustainability factors for PSS business models, Procedia CIRP, 47, 436-441.
Barth, H., Ulvenblad, P. O. & Ulvenblad, P, (2017), Towards a Conceptual Framework of Sustainable Business Model Innovation in the Agri-Food Sector: A Systematic Literature Review, Sustainability, 9(9). https://doi.org/10.3390/su9091620
Biloslavo, R., Bagnoli, C. & Edgar, D, (2017), An eco-critical perspective on business models: The value triangle as an approach to closing the sustainability gap, Journal of Cleaner Production,174, 746-762.
Birkin, F, Cashman, A, Koh, S, C, L, Liu, Z, (2009), New sustainable business models in China, Business Strategy and the Environment, 18(1), 64–77.
Bocken, N.M.P., Short, S.W., Rana, P. and Evans, S., (2014), A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production, 65, 42-56.
Bohnsack, R., Pinkse, J. & Kolk, A., (2014), Business models for sustainable technologies: Exploring businessmodel evolution in the case of electric vehicles, Research Policy, 43, 284-300.
Bradley, P., Parry, G. & O’Regan, G., (2019), A framework to explore the functioning and sustainability of business models, Sustainable Production and Consumption, Published online. https://doi.org/10.1016/j.spc.2019.10.007
Broccardo, L. & Zicari, A., (2020),  Sustainability as a driver for value creation: A business model analysis of small and medium enterprises in the Italian wine sector, Journal of Cleaner Production, 259, Published online, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120852
Bulatović, D. (2017). Ecotourism and ecolodge accommodation. ILIRIA International Review , 7(2), 117-141.
Chan, J, and Baum, T, (2007), Motivation Factors of Ecotourists in Ecolodge Accommodation: The Push and Pull Factors, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 12 (4), 349-364.
Chenail, R. J., and Weiss, A. D, (2007), Utilizing qualitative meta synthesis to conduct systematic reviews of primary healthcare research, 21st Annual Primary Care Research Methods & Statistics. San Antoni.
Das, M, and Bani, C, (2019), Ecotourism: A panacea or a predicament?, Tourism Management Perspectives, 14: 3-16.
Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A, (2011), Understanding Qualitative Metasynthesis: Issues and Opportunities in Early Childhood Intervention Research. Journal of Early Intervention, 33(3), 186-200.
Fielt, E, (2014), Conceptualizing Business Models: Definitions, Frameworks and Classifications, Journal f Business Models, 1 (1), 85-105.
Garetti, M., Taisch, M., (2012), Sustainable manufacturing: trends and research challenges. Production Planning Control, 23 (2-3), 83-104.
Geissdoerfer, M., Vladimirova, D., Evans, S., (2018b), Sustainable business model innovation: a review, Journal of Cleaner Production, 198, 401-416.
Gkoumas, A, (2019), Evaluating a standard for sustainable tourism through the lenses of local industry, Heliyon, 5, published online.
Jackson, T., (2009). Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet. Earthscan, London. Lüdeke-Freund, F., (2010). Towards a conceptual framework of business models for sustainability. In: ERSCP-EMU Conference, Delft, the Netherlands.
Jackson, L, A, (2010), Toward a framework for the components of green lodging, Journal of Retail & Leisure Property, 9 (3), 211–230.
Joyce, A., and Paquin, R, (2016), The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models, Journal of Cleaner Production, 135, 1474-1486.
Kwan, P, Eagles, P, F, J, & Gebhardt, A, (2008), A Comparison of Ecolodge Patrons' Characteristics and Motivations Based on Price Levels: A Case Study of Belize, Journal of Sustainable Tourism, 16(6), 698-718.
Laasch, O., (2017), Beyond the purely commercial business model: Organizational value logics and the heterogeneity of sustainability business models, Long Range Planning, 51(1), 1-26.
Lambert, S, (2008), a conceptual framework for business model research, paper presented at 21th Bled eConference.
Lambert, S.C, (2012), a multi-purpose hierarchical business model framework, Centre for Accounting, Governance and Sustainability Occasional Working Papers, No. 5, July, University of South Australia, Adelaide.
Ludeke-Freund, F, (2010). Towards a Conceptual Framework of Business Models for Sustainability. In Knowledge Collaboration & Learning for Sustainable Innovation. ERSCP-EMSU conference, Delft, The Netherlands, October 25-29.
Ludeke-Freund F., Carroux S., Joyce A., Massa L., Breuer H., (2018), The sustainable business model pattern taxonomy – 45 patterns to support sustainability-oriented business model innovation. Sustainable Production and Consumption (2018), 15, 145-162.
Maffei, A., Grahn, S. & Nuur, C., (2019), Characterization of the impact of digitalization on the adoption of Sustainable Business Models in Manufacturing, Procedia CIRP, 81, 765-770.
Morioka, N. S., Evans, S. & Carvalho, M. M., (2016), Sustainable business model innovation: exploring evidences in sustainability reporting, Procedia CIRP, 40, 659-667.
Morioka, N. S., Bolis, I., Evans, S. & Carvalho, M. M., (2017), Transforming sustainability challenges into competitive advantage: Multiple case studies kaleidoscope converging into sustainable business models, Journal of Cleaner Production, 167(20), 723-738.
Morris, M., Schindehutte, M. & Allen, J, (2005), the entrepreneur’s business model: toward a unified perspective, Journal of Business Research, 58, 726– 735.
Morrison, A. M, (2002), Small hospitality businesses: Enduring or endangered? Journal of Hospitality and Tourism Management, 9(1), 1–11.
Niroomand, P., Ranjbar, M., Saadi, M. R., and Amirshahi, M, (2012), Identification and classification of mobile business models based on meta-synthesis approach. Information Technology Management, 4(10), 181–203.
Peters, C., Blohm, I., Leimeister, J. M. (2015), Anatomy of Successful Business Models for Complex Services: Insights from the Telemedicine Field, Journal of Management Information Systems, 32: 75–104.
Rauter, R., Jonker, J., & Baumgartner, R. J., (2017), Going one’s own way: drivers in developing business models for sustainability, Journal of Cleaner Production, 140, 144–154.
Rigatti, V, (2016), How Can Ecolodge Become Sustainable and Successful Business Model: Environmental, Social and Economic Perspective, M.A Thesis, Austria, Modul Vienna University, Business College.
Rayna, T, & Striukova, L, (2016), 360° Business Model Innovation: Toward an Integrated View of Business Model Innovation, Research-Technology Management, 59(3), 21-28.
Russell, D., Bottrill, C. & Meredith, G, (1995), International ecolodge survey. In D. E. Hawkins, M. E. Woods & S. Bittman (Eds), the Ecolodge Sourcebook: For Planners and Managers, 9–17. Burlington, VT: The International Ecotourism Society.
Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F., Hansen, E., (2012), Business cases for sustainability: the role of business model innovation for corporate sustainability, International Journal of Innovatation and Sustainable Development, 6 (2).
Stubbs, W, and Cocklin, C, (2008), Conceptualizing a Sustainability Business Model, Organization Environment, 21 (2), 103-127.
Teece, D. J, (2010), Business models, business strategy and innovation, Long Range Planning, 43, 172-194.
UNWTO Tourism Highlights: 2018 Edition. Retrieved from https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419876.
Upward, A., Jones, P., (2016), An ontology for strongly sustainable business models: defining an enterprise framework compatible with natural and social science, Organization & Environment, 29 (1), 97-123.
Wight, P. A, (1997), Ecotourism accommodation spectrum: Does supply match the demand?, Tourism Management, 18(4), 209–220.
Yunus, M., Moingeon, B., Lehmann-Ortega, L., (2010), Building social business models: lessons from the Grameen experience. Long Range Planning, 43, 308-325.
Zimmer, L, (2006), Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts, Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311–318.