دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1393 
4. ارزیابی آثار گردشگری در تقویت هویت ملی

صفحه 74-87

رضا شجری قاسم‌خیلی؛ احمد فضلی نژاد


8. بررسی و ارزیابی سایت‌های گردشگری شهری (مطالعه‌ی موردی: شهر ارومیه)

صفحه 151-168

حسین حاتمی نژاد؛ حسن اروجی؛ نگین شکروی؛ محمد مولائی قلیچی