دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1391 
موانع اساسی سیاست¬گذاری گردشگری از نظر نخبگان

صفحه 33-56

علی اصغر سعیدی؛ سید محمد بهشتی؛ رضا رضوانی


ارزیابی شرایط اقلیمی شهر بندر انزلی از منظر گردشگری براساس شاخص اقلیم - گردشگری CIT

صفحه 74-91

علی اکبر شمسی پور؛ محمد سعید نجفی؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ محمود حسن پور