دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، آبان 1402 

علمی-پژوهشی

گردشگری، از تعریف تا بازتعریف آن در دوران جدید

صفحه 7-45

10.22080/jtpd.2023.26010.3827

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ اکبر پورفرج