دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، آذر 1400 
یادگیری سیاستی در سیاست گذاری عمومی گردشگری با رویکرد فرایندی

صفحه 165-197

10.22080/jtpd.2021.21037.3494

احمد پوراحمد؛ اطهره عیاشی؛ محمد ثابت اقلیدی؛ راضیه عیاشی؛ عارف شاهی


رقابت پذیرسازی شهرهای گردشگری ایران

صفحه 225-247

10.22080/jtpd.2021.20881.3486

حامد خان‌‌زاده؛ فرج‌اله رهنورد؛ ناصر بامداد؛ سید مجتبی محمودزاده