دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، آذر 1398 
مطالعه عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان

صفحه 177-196

10.22080/jtpd.2020.16150.3032

آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ دیانا گندم فشان؛ ناهید اسمعیلی خان به بین